Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) uplatňované pri obchodných zmluvách uzatváraných so spoločnosťou FENIX SK, s.r.o. inými prevádzkovateľmi živností (veľkoobchod) vrátane zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetu (internetový obchod).
 
1. Označenie predávajúceho
1.1 Predávajúcim tovaru pri uzatváraní bežných zmlúv s inými prevádzkovateľmi živností a predávajúcim tovaru pri internetovom obchode prostredníctvom internetovej stránky http://www.fenixsk.sk je spoločnosť:
spolocnost FENIX SK, s.r.o.
spolocnost So sídlom: Smaragdová 47, 040 11 Košice
spolocnost IČO: 36 207 888
spolocnost Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
spolocnost Oddiel Sro, vložka č.12597/V
1.2 Bankové spojenie predávajúceho je: 2621752220/1100 IBAN: SK4211000000002621752220
DIČ predávajúceho je: SK2020061758


2. Úvodné ustanovenia
2.1 Má sa za to, že zmluvy uzatvárané s predávajúcim, vrátane zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetu – pri internetovom obchode predávajúceho sú uzatvárané podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), a to bez ohľadu na povahu účastníkov zmluvného vzťahu. Predpokladá sa, že kupujúci použije kúpený tovar pre svoju vlastnú podnikateľskú činnosť, napr. na ďalší predaj konečným spotrebiteľom – t.j. na vlastnú veľkoobchodnú činnosť.
2.2 VOP sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke predávajúceho http://www.fenixsk.sk. Ma sa teda za to, že predávajúci si riadne a včas splnil všetky svoje informačné povinnosti o ich obsluhu.
2.3 Konkrétne práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzťahujúce sa na proces uzatvárania kúpnej zmluvy, obsah kúpnej zmluvy, ako aj ukončenie tejto zmluvy a iné s tým súvisiace záležitosti sa spravujú týmito VOP, pokiaľ sa stany výslovne nedohodnú inak.
2.4 Kupujúci je povinný oboznámiť sa so znením týchto VOP pred oidoslaním internetovej objednávky predávajúcemu. Kupujúci odoslaním svojej objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky http://www.fenixsk.sk zároveň potvrdzuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a súhlasí s tým, že na práva a povinností zmluvných strán pri zmluvách uzatváraných pri internetovom obchode predávajúceho sa budú aplikovať tieto VOP.
2.5 Od znenia VOP sa môžu strany výslovne odchýliť pri uzatváraní konkrétnej kúpnej zmluvy postupom podľa bodu III. týchto VOP.  

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1 Predávajúci uverejňuje na svojej internetovej stránke http://www.fenixsk.sk sortiment tovaru, ktorý ponúka na predaj či už pri bežnom uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo aj prostredníctvom internetového obchodu, a to s presným číselným označením každého tovaru a s označením ceny toho – ktorého tovaru. Na internetovej stránke je zároveň zverejnený cenník dodacích poplatkov, ak k dodaniu tovaru nedôjde pri osobnom odbere kupujúceho v stálej prevádzke predávajúceho na...........................v Košiciach, Predávajúci si vyhradzuje právo sortiment tovaru, jeho ceny, ako aj ceny dodacích poplatkov kedykoľvek zmeniť. Svojou ponukou na internete je však predávajúci viazaný vo vzťahu ku konkrétnemu kupujúcemu po dobu 48 hodín odo dňa obdŕžania záväznej, t.j. odoslanej objednávky kupujúceho.
3.2 Kúpnu zmluvu či už bežným postupom, pri internetovom obchode predávajúceho je možné uzatvoriť len na základe dobrovoľnej, záväznej písomnej alebo internetovej objednávky kupujúceho. Objednávka kupujúceho odoslaná predávajúcemu písomne, faxom alebo prostredníctvom internetovej stránky http://www.fenixsk.sk sa považuje za záväznú, t.j. za neodvolateľný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
3.3 Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti:
odstaveca. Špecifikáciu kupujúceho
                 V prípade, že je kupujúci fyzickou osobou – podnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a číslo telefónu.
                 V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodné meno (názov), sídlo, údaj o právnej forme, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH, meno a priezvisko osoby uzatvárajúcej v mene kupujúceho kúpnu zmluvu, údaj o jej pracovnom resp. inom pracovnom zaradení u kupujúceho a číslo telefónu.
odstavecb. Špecifikáciu tovaru spolu s návrhom kúpnej ceny
          Špecifikácia tovaru musí byť uskutočnená označením požadovaného tovaru jeho presným číselným označením tovaru z ponúkaného sortimentu predávajúceho a označením požadovaného počtu kusov z toho – ktorého požadovaného tovaru. Súčasne s označením tovaru a počtu požadovaných kusov z toho – ktorého tovaru má byť špecifikovaná aj navrhovaná kúpna cena podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.
odstavecc. Špecifikáciu dodacieho termínu
            Špecifikácia dodacieho termínu musí byť uskutočnená v súlade s dodacími možnosťami predávajúceho. V prípade väčšiny tovaru je daná možnosť predávajúceho dodať tovar v lehote do 4 pracovných dni, u špecifického tovaru kde si zákazník urči parametre pre vyrobenie tovaru do 2 týždňov od momentu uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy na základe objednávky kupujúceho a jej akceptácie zo strany predávajúceho. U niektorých druhov tovaru môže byt v konkrétnom prípade daná možnosť predávajúceho dodať tovaru v dlhšej dodacej lehote. V prípade, že predávajúci bude požadovať platbu kúpnej ceny vopred, je daná možnosť predávajúceho dodať tovar vo vyššie uvedených lehotách, ktoré sa však počítajú až od pripísania dohodnutej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
odstavecd. Špecifikáciu preferovaného spôsobu dodania tovaru spolu s návrhom dodacích poplatkov
              Predávajúci dodá tovar kupujúcemu len na územie krajín Európskej únie. Kupujúci je povinný navrhnúť predávajúcemu požadovanie miesto dodania tovaru. Požadovanými miestom dodania tovaru môže byt prevádzka predávajúceho na Smaragdovej ul. Č. 47 v Košiciach (samo odber), alebo iné miesto na území SR, či v krajine Európskej únie. V prípade požadovaného dodania tovaru na iné miesto, než prevádzka predávajúceho, je kupujúci zároveň povinný označiť požadovaný spôsob zaslania tovaru na požadované miesto (dobierka, kuriérska služba). Súčasne s vykonanou voľbou zaslania tovaru na požadovanie miesto bude špecifikovaná aj výška dodacích poplatkov podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.
odstavece. Špecifikáciu preferovaného spôsobu platby kúpnej ceny a dodacích poplatkov
              Kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu preferovaný spôsob platby. Predávajúci v zásade akceptuje:
 • Platbu vopred (na základe zálohovej faktúry) bezhotovostným prevodom
 • Platbu v hotovosti pri osobnom odbere tovaru kupujúcim
 • Platbu v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku
 • Platbu v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou
 • Platbu na faktúre po dodaní tovaru u kupujúcich, u ktorých nepredpokladá nesplnenie záväzkov z uzatvorenej zmluvy.
3.4 Kupujúci je povinný skontrolovať si správnosť svojej objednávky pred jej potvrdením a odoslaním. Odoslaním objednávky listom, alebo faxom, alebo prostredníctvom internetovej stránky http://www.fenixsk.sk sa objednávka kupujúceho stáva záväzným, neodvolateľným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
3.5 Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená okamihom písomného (listom, faxom) alebo elektronického potvrdenia záväznej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho bez akýchkoľvek dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien v lehote najneskôr do 48 hodín odo dňa obdŕžania objednávky kupujúceho.
3.6 Ak sa predávajúci k potvrdenej a odoslanej objednávke kupujúceho nevyjadrí v lehote najneskôr do 48 hodín do dňa obdŕžania objednávky kupujúceho, má sa za to, že objednávka kupujúceho nebola akceptovaná a kúpna zmluva nevznikla.
3.7 Ak by potvrdenie objednávky  zo strany predávajúceho  uskutočnené do 48 hodín od odobdržania odoslanej objednávky obsahovalo akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo navrhované zmeny, považuje sa takéto potvrdenie objednávky za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takomto prípade bude kúpna zmluva uzatvorená až po akceptácii dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien predávajúceho zo strany kupujúceho, ak takáto akceptácia bude vykonaná do 48 hodín od obdŕžania dodatkov, výhrad obmedzení alebo navrhovaných zmien predávajúceho kupujúcim.
3.8 Predávajúci nie je povinný, ani oprávnený dodať kupujúcemu požadovaný tovar len na základe jeho odoslanej objednávky, ktorá nebola potvrdená predávajúcim, t.j. bez uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
4. Dodacie a platobné podmienky
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy, riadne a včas. Dodanie tovaru zo strany predávajúceho môže byť podmienené zaplatením kúpnej ceny (vrátane DPH) a dodacích poplatkov dohodnutým spôsobom.
4.2 V prípade dohodnutého osobného odberu tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho na Smaragdovej ul. č. 47 v Košiciach, kupujúci neuhrádza dodacie poplatky. Ak nedošlo k platbe vopred, zaplatenie kúpnej ceny môže byť potvrdené dokladom z registračnej pokladne predávajúceho, alebo iným spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.3 V prípade dohodnutej platby vopred bezhotovostným prevodom je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru na kúpnu cenu vrátane DPH a dodacie poplatky najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 kalendárnych dní, v tejto lehote musí byť zálohová platba už poukázaná na účet predávajúceho. Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je podmienené riadnym a včasným zaplatením vystavenej zálohovej faktúry. Riadna faktúra - daňový doklad bude kupujúcemu dodaná v takomto prípade spolu s tovarom.
4.4 V prípade dohodnutej platby v hotovosti pri dodaní tovaru je samotné dodanie tovaru zo strany predávajúceho (resp. v jeho mene zo strany pošty, či kuriérskej služby) podmienené zaplatením celej kúpnej ceny (vrátane DPH) a dodacích poplatkov v hotovosti pri dodaní tovaru. Faktúra – daňový doklad vzťahujúca sa na tovar je dodávaná priamo s tovarom. Pri dodaní tovaru na dobierku je kupujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny priamo poštou. V prípade dodávania tovaru kuriérskou službou vydá kupujúcemu potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny kuriér.
4.5 V prípade dohodnutej platby na faktúru po dodaní tovaru bude kúpna cena fakturovaná v zásade osobitnou faktúrou pre každú jednu dodávku tovaru dodaného na základe každej uzatvorenej kúpnej zmluvy. Splatnosť kúpnej ceny je do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry predávajúcim.
4.6 Ak má byť podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar dodaný na miesto určené kupujúcim (t.j. ak sa nejedná o samo odber kupujúcim v prevádzke predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane dodacích poplatkov dohodnutým spôsobom a je povinný dodávaný tovar okamžite prevziať v avizovanom čase.
4.7 O presnom termíne dodania tovaru pošle predávajúci, resp. kuriérska služba kupujúcemu spravidla avízo telefonicky, e-mailom, alebo sms správou.
4.8 Kupujúci je povinný dodaný tovar si dôkladne prezrieť už pri jeho dodávaní. Akýchkoľvek chýbajúci tovar, či jeho časť, akýkoľvek poškodený tovar, alebo chýbajúci doklad vzťahujúci sa a tovar (faktúra, návod na použitie a pod.) je povinný písomne reklamovať bezodkladne, ešte pri preberaní tovaru. Záznam o reklamácii je kupujúci povinný spísať priamo s kuriérom, ktorý bude tovar dodávať (odovzdávať).
4.9 Prevzatím tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho zodpovednosť za škodu na tovare. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho aj v prípade, že tento bude v omeškaní s prevzatím tovaru.
4.10 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny a dodacích poplatkov, ktorými sa podmieňuje dodanie tovaru, po dobu dlhšiu ako 5 dní, alebo v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím dodávaného tovaru, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo uplatniť pokutu z omeškania úhrady po splatnosti vo výške 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4.11 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.10. sa zmluva zrušuje momentom účinnosti odstúpenia, za ktorý sa považuje doručenie odstúpenia od zmluvy kupujúcemu e-mailom, alebo odoslanie písomného odstúpenia od zmluvy na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bez ohľadu na to, či kupujúci odstúpenie od zmluvy prevezme. Ak boli kúpna cena za tovar a dodacie poplatky zaplatené bezhotovostným prevodom vopred (na základe zálohovej faktúry), je predávajúci povinný tieto vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy s výnimkou započítanej sumy, ktorá predstavuje dohodnutú zmluvnú pokutu a náhradu škody.
4.12 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.10 je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny tovaru vrátane DPH a taktiež náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a dodávaním tovaru kupujúcemu vznikla. Pod škodou sa rozumejú náklady na dodávanie tovaru, na skladovanie tovaru neprevzatého kupujúcim pri jeho dodaní vo výške 2 Eur za deň, a pod. Nároky predávajúceho na dohodnutú zmluvnú pokutu a náhradu škody sú uplatniteľné vedľa seba.
4.13 Požadovaná zmluvná pokuta a náhrada škody musia byť predávajúcemu zaplatené najneskôr do 15 dní od ich uplatnenia u kupujúceho.
4.14 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom jeho dodania kupujúcemu a/alebo úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH a dodacích poplatkov, a to tým momentom, ktorý v konkrétnom prípade nastane neskôr.
 
5. Záruky
5.1 Tovar predávaný predávajúcim musí mať primeranú akosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Tovar musí byť zabalený do obalu, aký vyžaduje povaha tovaru.
5.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (záruka).
5.3 Záručná doba je v rozsahu stanovenom výrobcom tovaru.
5.4 Záruka bude v konkrétnom prípade vyznačená v záručnom liste. V záručnom liste budú stanovené aj podmienky záruky.
5.5 Záručná doba začína plynúť od momentu určeného výrobcom.
5.6 Záruka sa nikdy nevzťahuje na vady:
 • Spočívajúce v chýbajúcej súčasti tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v chýbajúcom doklade o kúpe tovaru (faktúry), inom doklade vzťahujúcom sa na tovar, resp. chýbajúcom záručnej liste ak ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v zjavnom poškodení tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spôsobené mechanickým alebo iným poškodením tovaru vplyvom vonkajšieho faktora, vrátane vplyvu vonkajšieho prostredia (napr. používaním vo vlhkom, prašnom prostredí)
 • spôsobené nesprávnym používaním tovaru, používaním na iný účel, nevhodným používaním s prihliadnutím na povahu tovaru alebo jeho nadmerným opotrebením,
 • spôsobené v dôsledku zásahu do tovaru, vrátane vykonávania jeho opravy, pokiaľ oprava nebola vykonaná subjektom určeným predávajúcim v rámci vykonávania záručných opráv.
6. Postup pri uplatňovaní reklamácií (reklamačný poriadok)
6.1 Právo zo zodpovednosti za vady tovaru je možné si uplatniť (t.j. tovar reklamovať) počas záručnej doby e-mail, alebo v sídle predávajúceho na Smaragdovej ul. č. 47 v Košiciach. Akékoľvek práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú, ak sa riadne neuplatnia u predávajúceho v záručnej dobe.
6.2 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho len v prípade, že sú splnené súčasne všetky jej náležitosti, t.j. :
 • reklamácia je uplatnená v záručnej dobe (aj e-mailom)
 • reklamácia je uplatnená písomne s presným popisom vady tovaru, s uvedením nároku, ktorý si kupujúci uplatňuje (napr. zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.), a s presným označením kupujúceho vrátane kontaktnej adresy a telefónneho čísla. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, že je s kupujúcim spísaný reklamačný protokol. Reklamačný protokol je predávajúci povinný spísať s kupujúcim vždy, ak tovar reklamuje osobne priamo v jeho prevádzke kedykoľvek počas doby, kedy je prevádzka otvorená. Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať. predávajúcemu je predložený doklad o kúpe tovaru u predávajúceho. Takýmto dokladom je doklad z registračnej pokladne predávajúceho, alebo faktúra na tovar vystavená predávajúcim. reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar) je kompletný a predložený predávajúcemu a spolu s reklamovaným tovarom predložený aj záručný list potvrdený výrobcom tovaru.
6.3 Reklamáciu je možné uplatniť si u predávajúceho osobne, alebo zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho (vrátane zaslania e-mailom) a zaslaním tovaru a ostatných požadovaných dokladov uvedených v bode 6.2 predávajúcemu na adresu sídla jeho prevádzky na dobierku, alebo kuriérskou službou. Reklamácia sa považuje za uplatnenú u predávajúceho až doručením posledného z požadovaných dokumentov, resp. tovaru.
6.4 Predávajúci je povinný pri riadnom uplatnení reklamácie kupujúcemu vydať o uplatnení reklamácie potvrdenie, a to vo forme vydania jedného vyhotovenia spísaného reklamačného protokolu, alebo osobitným listom alebo e-mailom doručovaným bezodkladne po riadnom uplatnení reklamácie.
6.5 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.
6.6 Pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
6.7 Predávajúci môže uhrádzať všetky náklady spojené s prevzatím reklamovaného tovaru u kupujúceho a jeho prepravou do dispozičnej sféry predávajúceho za účelom posudzovania a vybavenia reklamácie.
6.8 Predávajúci môže vždy namiesto požadovaného odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, t.j. poskytnúť náhradný tovar. Kupujúci sa zaväzuje náhradný tovar bezodkladne prevziať a jeho prevzatie predávajúcemu potvrdiť.
6.9 Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru za náhradný tovar, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva, na náhradný tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína plynúť nová záručná doba poskytnutá výrobcom.
6.10 V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené kupujúcim na riadne uplatnenie reklamácie, ak budú uplatnené voči predávajúcemu v zákonnej lehote. Náhrada účelne vynaložených nákladov má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní od ich riadneho uplatnenia a riadneho preukázania ich výšky.
 
7. Podmienky možného vrátenia tovaru predávajúcemu
7.1 Predávajúci môže na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim umožniť v konkrétnom prípade kupujúcemu vrátenie tovaru za podmienky, že kupujúci mieni vrátiť nepoužitý tovar, ktorý je stále v originálnom balení a toto originálne balenie nebolo porušené.
7.2 Vrátenie tovaru na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim bude však vždy podmienené zaplatením odstupného (dohodnutej sankcie) v prospech predávajúceho vo výške :
 • - 23% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený do 15 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení,
 • - 25% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený v období 15- 30 dní od jeho prevzatia kupujúcim, a tovar bude nepoškodený v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení,
 • - 30% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený v období 30-60 dní od jeho prevzatia kupujúcim, a tovar bude nepoškodený v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení,
 • - 33% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený do 15 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v otvorenom, originálnom balení,
 • - 35% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený v období 15-30 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v otvorenom, originálnom balení,
 • - 40% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený v období 30-60 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v otvorenom, originálnom balení,
 •  43% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený do 15 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v otvorenom, neoriginálnom balení,
 • 45% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený v období 15-30 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v otvorenom, neoriginálnom balení,
 •  50% ak bude tovar na základe osobitnej písomnej dohody s kupujúcim vrátený v období 30-60 dní od jeho prevzatia kupujúcim a tovar bude nepoškodený v otvorenom, neoriginálnom balení
7.3 Odstupné (dohodnutá sankcia) musí byť zaplatené predávajúcemu prevodom na účet do 14 dni po uzavretí osobitnej písomnej dohody o vrátení tovaru. O zaplatení odstupného (dohodnutej sankcie) vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie vo forme vrátky. Kupujúci je v prípade uzatvorenia osobitnej písomnej dohody o vrátení tovaru povinný vrátenie tovaru predávajúcemu písomne potvrdiť.
 
8. Ostatné záverečné ustanovenia
8.1 Odoslaním objednávky písomne, faxom alebo prostredníctvom internetovej stránky http://www.fenixsk.sk dáva kupujúci predávajúcemu ako prevádzkovateľovi informačných systémov svoj súhlas so spracúvaním všetkých svojich údajov uvedených v objednávke (aj osobných údajov, ak také budú uvedené), a to na účely zrealizovania obchodu, vystavenia, spracovania a zaúčtovania daňových dokladov, archivovania dokladov a na účely iných s tým súvisiacich činností.
8.2 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho obsiahnuté v týchto VOP, alebo osobitne dohodnuté v uzatvorenej kúpnej zmluve, majú prednosť pred zákonnou úpravou.
8.3 Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito VOP neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8.4 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 4.11.2015
Tlač

Animated button